โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวีณา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาลิตา ทองโชติ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงช่อผกา กำไม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการและบุคลากร
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุษา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ1
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจตน์ดิลก คล่องแคล่ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ2
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจติวัตน์ งามคณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกสิณ บูมัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง1
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภสร สมานทรัพย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง2
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนิดา นุ่มนวล
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง3
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิวาพร ทองหล่อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและบริการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพนธกร คำเขียว
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและบริการ1
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอดิเทพ มักเชียว
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและบริการ2
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจตุพล คล่องแคล่ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและบริการ3
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธันวา เปลี่ยนขำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภานุวัฒน์ นาคประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่1
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสา แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่2
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชานนท์ ไม่มี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุรัสกร คล่องแคล่ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ1
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกัญญา บัวคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ2
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยเคียง
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ3
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลลดา เอี่ยมละออ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา มั่นคง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ทุกชั้น
เบอร์โทร : 0947703082
อีเมล์ : Mankong_2014@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ จิตพรหม
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ระดับชั้น : ทุกชั้น
เบอร์โทร : 0890860386
อีเมล์ : chumnan9096@gmail.com