โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวาปีวรากร
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดบึงกระจับ
ตัวแทนจาก : ผู้อุปถัมภ์
เบอร์โทร : 0928085710
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ผิวอ่อน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-4349387
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย เครือพลับ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ ศรวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 032287330
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ มีล้อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 094-0524054
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรัน มักเชียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0895363173
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายชล แก้วไทรหาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ อตินาถกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภกษุสงฆ์และหรือองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร : 0836938740
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพินทร์ จุนปาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0815573265
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0860554155