โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเกตสิรินทร์ ศิรินาวินวรวิทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ