โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเกรียงไกร บุญนิยม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน