โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกรียงไกร บุญนิยม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์