โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดลฤดี ประโยชน์มี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย