โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ปฐมวัย

นางอรพินทร์ จุนปาน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเกตสิรินทร์ ศิรินาวินวรวิทย์
ครู คศ.1

นางน้ำค้าง พุทธา
ครู คศ.2