โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ หลีล้วน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ค.23 - 5 มิ.ย. 32
ชื่อ-นามสกุล : นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิ.ย. 32 - 17 ส.ค. 36
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เจริญเนตรสว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ต.ค. 36 - 31 ต.ค. 39
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญ่ง สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 39 - 30 ก.ย. 53
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ สุริยาศรีสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธ.ค. 53 - 30 ก.ย. 59
ชื่อ-นามสกุล : นายสอง เรืองเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ต.ค. 59 - 4 ก.ค. 60
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ จิตพรหม
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.ค. 60 ถึง 9 พ.ย. 60
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พ.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน