โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นสื่อการเรียนการสอน
2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกสาระการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
 
เป้าหมาย
 
1. ให้นักเรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพ  สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า
3. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรมมีจิตสำนึก  และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม