โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

" โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  มีบุคลากรมืออาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต "