โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

   
 โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต.หนองกบ  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
  รหัสไปรษณีย์ 70110  โทรศัพท์ 032-287479  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2523  เริ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นเดียว  โดยมี นายบุญเลิศ  หลีล้วน  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  อาศัยศาลาการเปรียญของวัดบึงกระจับเป็นที่ทำการสอนชั่วคราว
  
     -  พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017ก สปช เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณ 980,000 บาท

      
     -  พ.ศ. 2527  ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601-2526  จำนวน 4 ห้อง เป็นเงิน 43,800 บาท
  
     -  พ.ศ. 2527  คณะกรรมการศึกษา  เจ้าอาวาสวัดบึงกระจับ พร้อมชาวบ้าน ภายใต้การนำของ ผู้ใหญ่กังวาน  ตันติธนานนท์  ได้ร่วมกันหาเงินต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 195,000 บาท
  
     -  พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202-2526 งบประมาณ 200,000 บาท
 
     -  พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนซีเมนต์ แบบ ฝ.30  จำนวน 6 ถัง (ปัจจุบันจำหน่ายแล้ว)
  
     วันที่ 5 มิถุนายน 2532 นายบุญเลิศ  หลีล้วน ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ นายเตรียมชัย  อุทัยวัฒน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบึงกระจับ ในวันเดียวกัน
  
     วันที่ 17 สิงหาคม 2536  นายเตรียมชัย  อุทัยวัฒน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดลำพยอม  สปอ.บ้านโป่ง  สปจ.ราชบุรี
  
     วันที่ 7 ตุลาคม 2536  นายไพโรจน์  เจริญเนตรสว่าง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  
     -  พ.ศ. 2539  คณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารอนุบาลกาญจนาภิเษก แบบสร้างเอง  ชั้นเดียว  1 ห้องเรียน  มีห้องน้ำอยู่ในตัวอาคาร เป็นเงิน 220,000 บาท
  
     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2539  นายบุญส่ง  สุวรรณศรี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์  สปอ.ปากท่อ  สปจ.ราชบุรี  ย้ายสับเปลี่ยน  กับ นายไพโรจน์  เจริญเนตรสว่าง  มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดบึงกระจับ
  
     -  พ.ศ. 2547  คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับทางวัดบึงกระจับ และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันจัดหางบประมาณก่อสร้างรั้วโรงเรียน  เป้นเงิน 160,000 บาท
  
     - พ.ศ. 2549
    คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับทางวัดบึงกระจับ และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันจัดหางบประมาณต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน 250,000 บาท  และขออนุญาตรื้อถอนถังซีเมนต์เก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30
  
     -  พ.ศ. 2552  เจ้าอาวาสวัดบึงกระจับ พระอธิการชลอ  ชรินโท  และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนอนุบาล  เป็นเงิน 650,000 บาท
  
     -  พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณ  336,000 บาท  สร้างส้วม 1 หลัง  4 ห้อง  แบบ 4/4
  
     วันที่ 3 ธันวาคม 2553  นายอนันต์  สุริยาศรีสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาดุก  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ
  
     -  พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณจัดสรรซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวนเงิน 346,800 บาท

     - พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณการสร้ัางอาคารเรียน 105/29 ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 3,483,100 บาท

     - วันที่ 20  ตุลาคม พ.ศ. 2559 นายสอง เรืองเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางหักได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

    - วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายชำนาญ จิตพรหม ครู คศ.3 ร.ร.วัดบึงกระจับ รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ จนกระทั่งถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

    - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  นางสาวธัญญ์ภกรณ์  ศรีราจันทร์  ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว สพป.รบ.1
เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.
โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) จนถึงปัจจุบัน
   
     ปัจจุบันโรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ห้องเรียน  มีครูสายผู้สอน 3 คน  อัตราจ้าง 2 คน ฝ่ายธุรการ 1, ครูวิทยาศาสตร์ 1, นักการภารโรง 1

ขนาดและที่ตั้ง

     พื้นที่ของโรงเรียน  จำนวน 2 ไร่  2 งาน