โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
การประชุมปรึกษาหารือ
การปรึกษาหารือครั้งที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.5 KB
การประชุมปรึกษาหารือ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 664.05 KB
บันทึกการประชุมครั้งที่ 1ประจำเดือน ต.ค.59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86 KB
บันทึกการประชุมครั้งที่ 2 ประจำเดือน ต.ค. 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา59-1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
บันทึกการประชุมครั้งที่ 3 ตุลาคม 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.57 KB
บันทึกการประชุมครั้งที่ 4 พฤศจิกายน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.56 KB
คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 523.5 KB
มอบหมายหน้าทีงาน4งาน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.98 KB
การประชุมปรึกษาหารือ2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56 KB
นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา1
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.28 KB
นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา2
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.12 KB
หัวข้อการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.1 KB
นำเสนอโครงการรักษาความปลอดภัย
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.49 KB
นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 3
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 767.32 KB
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.5 KB
บันทึกการประชุม 5 เดือนพ.ค.60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.87 KB
การประชุม9สค.60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.91 KB
05การประชุมประจำเดือนกันยายน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.65 KB
บันทึกประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่3/60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB