โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
 
ลำดับ รหัส  รายการ  รายการ(cm.) จำนวนที่ใช้ได้ จำนวนรอซ่อม จำนวนรอจำหน่าย
1 11001 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา 10 0 0
2 11002 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 0 0 0
3 11003 ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา 1 0 0
4 21001 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายเอกสาร 1 0 0
5 21002 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 0 0 0
6 21003 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องโทรสาร 0 0 0
7 21004 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องอัดสำเนา 0 0 1
8 21005 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด 0 0 1
9 21006 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน ตู้นิรภัย 0 0 0
10 21007 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 3 0 0
11 21008 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ (Printer) 3 0 0
12 21009 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 0 0 0
13 21010 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0
14 21011 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ) 0 0 0
15 21012 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ) 1 0 0
16 21013 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 0 0 0
17 22001 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 90 31 0
18 22002 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 0 0 0
19 22003 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 0 0 0
20 22004 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 0 0 0
21 22005 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 0 0 0
22 22006 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์ 0 0 0
23 22007 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 0 0 0
24 22008 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ 0 0 0
25 22009 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ 0 0 0
26 22010 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน 0 0 0
27 22011 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานไม้ 0 0 0
28 22012 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานโลหะ 0 0 0
29 22013 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม 0 0 0
30 22014 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานยนต์ 0 0 0
31 22015 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม 0 0 0
32 22016 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม 0 0 0
33 22017 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด 0 0 0
34 22018 ครุภัณฑ์การศึกษา ฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม 0 0 0
35 22019 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น 0 0 0
36 22020 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีสากล 0 0 0
37 22021 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา 1 0 0
38 22022 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา 0 0 0
39 22023 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย 0 0 0
40 22024 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส 0 0 0
41 22025 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง 0 0 0
42 22026 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี 0 0 0
43 22027 ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยุ - เทป - ซีดี 0 0 0
44 22028 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น ดีวีดี 2 1 0
45 22029 ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม 1 0 0
46 22030 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา 0 0 0
47 22031 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา 0 0 0
48 22032 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD 1 0 0
49 22033 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 11 0 0
50 22034 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 0 0
51 22035 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 0 0 0
52 22036 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 0 0 0
53 22037 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 0 0 0
54 22038 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก 0 0 0
55 22039 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น) 0 0 0
56 22040 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา) 0 0 0
57 22041 ครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) 32 0 0
58 22042 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน) 0 0 0
59 22043 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD) 0 0 0
60 23001 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เบนซิน 0 0 0
61 23002 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 0 0 0
62 23003 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 0 0 0
63 23004 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5, 10 กิโลวัตต์ 0 0 0
64 23005 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ 0 0 0
65 24001 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องกรองน้ำ 1 0 0
66 24002 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น 0 0 0
67 24003 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส 0 0 0
68 24004 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องตัดหญ้า 1 0 0
69 24005 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 0 0 0
70 24006 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ตู้เย็น 1 0 0
71 24007 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก 1 0 0
72 24008 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส 0 0 0
73 24009 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก 0 0 0
74 24010 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส 0 0 0
75 25001 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 0 0 0
76 25002 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ 0 0 0
สถานะ:: ยังไม่ยืนยันข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-26 16:06:51 น.บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงราคากลาง-ปี-2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
คู่มือการทึกทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 823.39 KB
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.94 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.46 KB
แบบกรอกทะเบียนครุภัณฑ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.3 KB
ทะเบียนทรัพย์สินบึงกระจับ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.61 KB
ตัวอย่างคิดค่าเสื่อมราคาทะเบียนทรัพย์สิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.8 KB
ทำทะเบียนครุภัณฑ์และทรัพย์สินบกจ60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1011.84 KB
ตัวอย่างการขั้นตอนจำหน่ายพัสดุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233 KB
ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุและแบบฟอร์มพัสดุ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139 KB
ข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 979.65 KB
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี2560
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี2560Word
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 520 KB
ทะเบียนทรัพย์สินบึง60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.97 KB