โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
หมู่ 4 หมู่บ้านบึงกระจับ   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032287479
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 017ก สปช.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 980,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล แบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 220,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอมพิวเตอร์ แบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 420,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202-2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช 601-2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 43,800 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ 4/4 จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 336,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วโรงเรียน แบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 160,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,483,100 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เวทีการแสดงหอประชุม 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 180,000 บาท
เพิ่มเติม..